Ανάπτυξη Τεχνολογιών Άυλης Κληρονομιάς
ESPA_GR

ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Για την υλοποίηση της πλατφόρμας αρχικά θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές πηγές άντλησης πολιτιστικού περιεχομένου, όπως θεματικά μουσεία, φορείς λαϊκής παράδοσης, 3Δ ανακατασκευή δραστηριοτήτων κ.ά., με σκοπό τον εμπλουτισμό της βάσης άυλου πολιτιστικού περιεχομένου της πλατφόρμας. Στη συνέχεια η βάση δεδομένων θα εμπλουτιστεί με επιπλέον περιεχόμενο άυλης κληρονομιάς προερχόμενο από διαδικτυακές πηγές, κοινωνικά δίκτυα και ανοικτά δεδομένα, μέσω τεχνικών στοχευμένης εξαγωγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Τα δεδομένα αυτά, μαζί με τα δεδομένα από την ανακατασκευή χώρων, και δραστηριοτήτων λαϊκής παράδοσης, θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση τεχνολογικών εργαλείων που θα επιτρέπουν την δημιουργία ενός χρονικά και πολιτισμικά συνεκτικού περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας. Τέτοια εργαλεία περιλαμβάνουν τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και βίντεο για την κατανόηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου (π.χ. παραδοσιακοί χοροί, τεχνικές ύφανσης κλπ), καθώς και εργαλεία δημιουργίας και ανάλυσης κειμένου για την μεταγραφή του άυλου περιεχομένου για χρήση σε άλλες μορφές (π.χ. 3Δ αναπαράσταση τραγουδιών, ιστοριών και μύθων).

Το υλικό θα οργανωθεί με βάση τις ειδικές τοπικές, χρονικές και πολιτισμικές παραμέτρους του, έτσι ώστε το προϊόν που θα προκύψει να αποτελεί οργανικό σύνολο, το οποίο εμπεριέχει έγκυρα επιστημονικά δεδομένα. Η πληροφορία που θα προκύψει από την ανάλυση θα οπτικοποιηθεί στον 3Δ χώρο και θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας μέσω ενός συστήματος ευέλικτης (agile) αρχιτεκτονικής και επικοινωνίας. Θα παραχθούν είτε πλήρεις χωρικές συνθέσεις, είτε επιμέρους χωρικά αποσπάσματα, σε κάθε περίπτωση συνεκτικά σχεδιασμένα σύνολα με τεκμηριωμένη ένταξη στο χώρο, τον τόπο και το σχετιζόμενο πολιτισμικό πλαίσιο.

Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας που θα επιτρέπει τον σχεδιασμό είτε α) σχετικών εκθέσεων για την διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και β) νέων χρήσεων του υπάρχοντος περιεχομένου.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιεχόμενο άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την συγκέντρωση και επιμέλεια του υπάρχοντος υλικού άυλης κληρονομιάς, (2) την δημιουργία νέου υλικού, (3) την ανάκτηση και αναμόχλευση επιπλέον υλικού από τα δημόσια αποθετήρια και τον ιστό, και (4) την οργάνωση και ένταξη του υλικού στο κατάλληλο πλαίσιο.

Υπεύθυνος ενότητας: Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής

Τεχνολογίες αναπαράστασης άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την ανακατασκευή 3Δ χώρων από δεδομένα άυλης κληρονομιάς, (2) την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση χορευτικών μοτίβων και χορών, (3) την εξαγωγή και 3Δ αναπαράσταση ανθρώπινων φιγούρων, (4) την μεταγραφή 3Δ αναπαραστάσεων χορού σε σημειογραφία LABAN, (5) την αναγνώριση συναισθήματος από ακουστικό σήμα και κείμενο, και (6) τη σημασιολογική ενοποίηση της πληροφορίας.

Υπεύθυνος ενότητας: ΕΚΕΤΑ

Υλοποίηση πλατφόρμας και τεχνολογίες αναβίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της πλατφόρμας, (2) τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, και την ανάπτυξη (3) του συστήματος ενοποίησης πλατφόρμας, (4) του υποσυστήματος απεικόνισης άυλης κληρονομιάς σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, και (5) του υποσυστήματος απεικόνισης συναισθημάτων σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.

Υπεύθυνος ενότητας: U2M

Απαιτήσεις χρηστών και αξιολόγηση πλατφόρμας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών, (2) την περιγραφή των σεναρίων χρήσης, (3) την ανάπτυξη των πιλοτικών εφαρμογών, (4) την αξιολόγηση και επικύρωσή τους, και (5) την διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Υπεύθυνος ενότητας: TETRAGON

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ΜμΕ επιχειρήσεων TETRAGON, U2M, ΣΦΜ σε εμπορικές εκθέσεις.

Υπεύθυνος ενότητας: TETRAGON

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Τεχνικός Υπεύθυνος

Μετάβαση στο περιεχόμενο